Πρόγραμμα Μικροπιστώσεων | Microfinance

Η περίοδος ΥΠΟΒΟΛΗΣ των Αιτήσεων έχει ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της Εθνικής Τράπεζας με την Epsilon Net, η επιχείρησή σας έχει πλέον τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος ενδιαφέροντος μέσω της Εταιρίας μας για παροχή χρηματοδότησης από την Εθνική Τράπεζα.

Πρόγραμμα Μικροπιστώσεων (Microfinance) μέσω της Εθνικής Τράπεζας με την εγγύηση του InvestEU σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF).

Μπορείτε να χρηματοδοτήσετε μέσω της Εθνικής Τράπεζας τα επιχειρηματικά και επενδυτικά σχέδιά σας επωφελούμενοι από χαμηλό επιτόκιο, μειωμένα έξοδα και χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, μέσω του προγράμματος Μικροπιστώσεων (Microfinance), με την εγγύηση του InvestEU σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF).

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος!