Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η «EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας» (εφεξής η «EPSILON NET A.E.»), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, αναγνωρίζει και δίνει πρωταρχική σημασία στην υποχρέωση συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά στην προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σκοπός της παρούσας δήλωσης είναι η ενημέρωσή σας ως υποψήφιοι ή/και υφιστάμενοι πελάτες και ως εν γένει συναλλασσόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα με την EPSILON NET A.E. αναφορικά με την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών της EPSILON NET A.Ε. και της εν γένει συναλλακτικής σχέσης σας με αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του.

Ειδικότερα μέσω της παρούσας θα αντλήσετε πληροφόρηση σχετικά με τα εξής:
Ι. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η «EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας» είναι ανώνυμη εταιρεία, εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 038383705000, ιστοσελίδα https://www.epsilonnet.gr και έδρα το Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο των εργασιών της προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και ιδιωτών.

ΙΙ. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών της, η EPSILON NET A.E. μεριμνά ώστε η επεξεργασία των δεδομένων σας να πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή των εξής γενικών αρχών:

 • η συλλογή πραγματοποιείται με τρόπο θεμιτό και νόμιμο, όπου απαιτείται με τη συναίνεση/ συγκατάθεσή σας για καθορισμένο, σαφή και νόμιμο σκοπό με θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία στο πλαίσιο του εκάστοτε σκοπού,
 • τα στοιχεία/δεδομένα σας που συλλέγονται είναι συναφή με το σκοπό επεξεργασίας, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται στο πλαίσιο του εκάστοτε σκοπού της επεξεργασίας,
 • τα στοιχεία/δεδομένα ελέγχονται ως προς την ακρίβειά τους και υποβάλλονται σε τακτική ενημέρωση και επικαιροποίηση σύμφωνα με τις υφιστάμενες για το σκοπό αυτό θεσπισμένες διαδικασίες,
 • τα στοιχεία/δεδομένα τηρούνται σε μορφή, η οποία επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο πραγματοποίησης του σκοπού της επεξεργασίας,
 • τηρούνται επαρκή μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας και την πρόληψη κινδύνων όπως απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή, παράνομη χρήση ή αποκάλυψη,
 • πριν από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ενημερώνεστε δεόντως και παρέχετε, όπου απαιτείται, τη συγκατάθεσή σας αυτοβούλως και ενεργά. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

 

Δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) για την εκτέλεση σύμβασης που έχετε συνάψει με την EPSILON NET A.E.,
β) προκειμένου να ληφθούν μέτρα σχετικά με αίτημά σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης,
γ) για τη συμμόρφωση της EPSILON NET A.E. ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τις νομικές υποχρεώσεις,
δ) για την προστασία ζωτικών συμφερόντων σας,
ε) για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας,
στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η EPSILON NET A.E., εκτός εάν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας υπερισχύουν των εν λόγων συμφερόντων.

IΙΙ. ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η EPSILON NET A.E. προβαίνει στη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που γνωστοποιείτε ή έχετε γνωστοποιήσει σε αυτή ως υποψήφιοι ή/και υφιστάμενοι πελάτες και ως εν γένει συναλλασσόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα με αυτήν σε όλα τα στάδια της συναλλακτικής σας σχέσης στο πλαίσιο παροχής προϊόντων / υπηρεσιών από την EPSILON NET A.E. ή μέσω αυτής.

Σημειώνεται ότι η EPSILON NET A.E. επεξεργάζεται κάθε φορά μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Ειδικότερα, η EPSILON NET A.E. ενδέχεται να επεξεργάζεται τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα:

Προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε εσείς, όπως:
 • στοιχεία ταυτοποίησης & νομιμοποίησης (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, στοιχεία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΜΚΑ),
 • δημογραφικά στοιχεία (φύλο, εθνικότητα, οικογενειακή κατάσταση),στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
 • οικονομικά στοιχεία (πληροφορίες που αφορούν τη μισθολογική και περιουσιακή σας κατάσταση, φορολογική κατοικία),
 • στοιχεία σύνδεσης σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (π.χ. ηλεκτρονική υπογραφή).
 • δεδομένα γεωγραφικού εντοπισμού, εφόσον μας τα κοινοποιήσετε μέσω της συσκευής σας (smartphone ή tablet),

Σημειώνουμε ότι είναι υποχρέωσή σας να ενημερώνετε έγκαιρα την EPSILON NET A.E. για κάθε τυχόν μεταβολή των ως άνω στοιχείων σας.

Προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγει η EPSILON NET A.E. για εσάς, όπως:

 • στο πλαίσιο συμμόρφωσης με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υποβολής εποπτικών στοιχείων και πληροφοριών,
 • στο πλαίσιο αλληλογραφίας σας και εν γένει επικοινωνίας σας με την EPSILON NET A.E.,
 • cookies και συναφείς τεχνολογίες που παρέχουν διευκόλυνση πρόσβασης και χρήσης συγκεκριμένων υπηρεσιών ή /και σελίδων του δικτυακού ιστοτόπου και για στατιστικούς λόγους,
 • στοιχεία τα οποία σας αφορούν και τα οποία είναι δημοσίως προσβάσιμα είτε ηλεκτρονικά, είτε με άλλο τρόπο.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η EPSILON NET A.E. τηρούνται σε έγγραφη μορφή ή/και με ηλεκτρονικά και μαγνητικά μέσα.

IV. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η EPSILON NET A.E. είναι δυνατόν να επεξεργαστεί τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγονται είτε με την έναρξη της συνεργασίας είτε μεταγενέστερα, για τους ακόλουθους σκοπούς:

Α) Στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης ή πριν από τη σύναψη αυτής, ιδίως:

 1. Για την ταυτοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων σας,
 2. Για την επικοινωνία μαζί σας, είτε σε προσυμβατικό στάδιο, είτε σε σχέση με ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία σας με την EPSILON NET A.E.,
 3. Για την κατάρτιση της σύμβασης, την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεων της EPSILON NET A.E. προς εσάς, καθώς την εν γένει παροχή προϊόντος ή/και υπηρεσίας της Εταιρείας,

Β) Στο πλαίσιο συμμόρφωσης της EPSILON NET A.E. με τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ιδίως:

 1. Για την εν γένει συμμόρφωση της EPSILON NET A.E. με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και με τις αποφάσεις εποπτικών ή δικαστικών αρχών,
 2. τη γνωστοποίηση και διαβίβαση στις αρμόδιες Εποπτικές, Ανεξάρτητες, Αστυνομικές, Δικαστικές και εν γένει Δημόσιες Αρχές, καθώς και τρίτα νομίμως αδειοδοτημένα νομικά πρόσωπα, όπου απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

Γ) Στο πλαίσιο της νόμιμης και εύρυθμης λειτουργίας της EPSILON NET A.E. και της προάσπισης των δικαιωμάτων και των εννόμων συμφερόντων της, ιδίως:

 1. Για την ανάπτυξη ή/και βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της EPSILON NET A.E. σε σχέση με τις προτιμήσεις σας και την εν γένει συναλλακτική σας δραστηριότητα,
 2. Για την επίλυση τυχόν αιτημάτων/ παραπόνων σας,
 3. Για την εκτίμηση, διαχείριση και πρόληψη κινδύνων στο πλαίσιο λειτουργίας της EPSILON NET A.E. , συμπεριλαμβανομένων των μέτρων γεωγραφικού εντοπισμού,
 4. Για τη διεκδίκηση νομίμων αξιώσεών της ενώπιον των δικαστικών αρχών ή άλλων φορέων εξωδικαστικής/εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών ασφαλείας και πληροφοριακών συστημάτων, κλπ.

Δ) Κατόπιν της συγκατάθεσή σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους σκοπούς, όπως:
 1. Για την ενημέρωσή σας από την EPSILON NET A.E. για νέα προϊόντα ή/και υπηρεσίες της EPSILON NET A.E. και των Εταιρειών του Ομίλου της καθώς και τρίτων Εταιρειών, τα οποία διαθέτει η EPSILON NET A.E., και ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Στην περίπτωση αυτή σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.
 2. Για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου μέσω της χρήσης των cookies.
 3. Για τη βελτίωση των παρεχόμενων μέσω του διαδικτυακού μας τόπου, υπηρεσιών μας, ώστε να ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες και επιλογές σας.
 4. Για να βελτιώνουμε και να μετράμε την αποτελεσματικότητα και την απήχηση των διαφημίσεών μας, που εμφανίζονται σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων.

Σημείωση σχετικά με τις αυτοματοποιημένες λήψεις αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ:

Για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι δυνατόν να πραγματοποιείται και μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, από τις οποίες προκύπτουν αποφάσεις που βασίζονται σε στατιστικές αναλύσεις των παραμέτρων εκείνων που κρίνονται ανά σκοπό αναγκαίες.

Για παράδειγμα η EPSILON NET A.E. επεξεργάζεται πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες της που χρησιμοποιείτε προκειμένου να σας παρουσιάσει προϊόντα, υπηρεσίες ή προσφορές που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες σας. Στην περίπτωση αυτή η EPSILON NET A.E. ζητά τη ρητή σας συγκατάθεση προς τούτο. Περαιτέρω, υπάρχουν περιπτώσεις που μια αυτοματοποιημένη επεξεργασία καθίσταται απαραίτητη για τη σύναψη ή εκτέλεση της σύμβασης.

V. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ

Αποδέκτες των δεδομένων, τα οποία η EPSILON NET A.E. υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει βάσει νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης ή δικαστικής απόφασης ή στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της συναλλακτικής και συμβατικής σας σχέσης με αυτή, μπορεί να είναι τρίτα σε σχέση με την EPSILON NET A.E. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές, υπηρεσίες ή άλλοι φορείς, όπως:

(α) Εταιρείες του Ομίλου EPSILON NET A.E.

(β) τρίτα προς την EPSILON NET A.E., φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι κατηγοριών:

 • Εταιρείες υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών,
 • Εταιρείες προμήθειας και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων,
 • Εταιρείες ανάλυσης και έρευνας αγοράς και προώθησης προϊόντων,
 • Εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών

(γ) Ασφαλιστικοί Φορείς, Δημόσιοι Οργανισμοί, Επιμελητήρια και Δημόσιες Επιχειρήσεις,

(δ) Πιστωτικά Ιδρύματα, Ιδρύματα Πληρωμών, Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος, Τόποι εκτέλεσης και διαπραγμάτευσης, Εταιρείες και Συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών, Αρχεία Καταγραφής Συναλλαγών,

(ε) Εποπτικές, Δικαστικές, Ανεξάρτητες και λοιπές Αρχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την εκπλήρωση υποχρέωσης της EPSILON NET A.E. βάσει νόμου ή κανονιστικής διάταξης ή δικαστικής απόφασης, όπως ενδεικτικά: EPSILON NET A.E., Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, ΣΔΟΕ, Οικονομική Αστυνομία, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Δημόσιες Αρχές της Ελλάδας και του εξωτερικού, Δικαστήρια, Εισαγγελίες, Ανακριτικοί Υπάλληλοι, Συμβολαιογράφοι, Δικαστικοί Επιμελητές, Υποθηκοφυλακεία, Έλληνες και αλλοδαποί Δικηγόροι,

(στ) Ορκωτοί Λογιστές και Ελεγκτικές εταιρείες,

(ζ) Πάροχοι Υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους (Cloud),

(η) Πάροχοι υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων

Επισημαίνεται ότι η EPSILON NET A.E. θα προβαίνει και σε ειδικότερη ενημέρωσή σας σχετικά με τυχόν διαβίβαση των δεδομένων σας στους ανωτέρω αποδέκτες, εφόσον προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η EPSILON NET A.E. ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας στις αρμόδιες Εποπτικές, Ανεξάρτητες, Αστυνομικές, Δικαστικές και εν γένει Δημόσιες Αρχές, όπου επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, σε τακτική ή έκτακτη βάση, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα ή εφόσον οφείλει να υποβάλλει αναφορά με τα εν λόγω στοιχεία χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η EPSILON NET A.E. αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, οι οποίοι ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες της EPSILON NET A.E, η εν λόγω δε συμμόρφωση διασφαλίζεται μέσω ειδικότερων προβλέψεων στα σχετικά συμβατικά κείμενα.

VΙ. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ)

Η EPSILON NET A.E. στο πλαίσιο υλοποίησης των εργασιών της, καθώς και συμμόρφωσης με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου μπορεί να προβαίνει στη διαβίβαση /αποδοχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς ή/και από τις θυγατρικές της Εταιρείες καθώς και σε διασύνδεση ορισμένων αρχείων, εφόσον αυτό απαιτείται.

Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαβίβαση ή διασύνδεση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις Εταιρείες που εδρεύουν σε χώρες εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή από το κατά τόπους νομοθετικό πλαίσιο για τις λοιπές Εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), πραγματοποιείται μόνο εφόσον οι χώρες αυτές παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που η τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)δεν παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν στην εν λόγω χώρα μόνο εάν η προστασία δεδομένων προβλέπεται από κάποια συμφωνία διαβίβασης δεδομένων, η οποία εξασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει ρητά η Ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία (π.χ εσείς ως το υποκείμενο των δεδομένων στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχετε συναινέσει ρητά στη διαβίβαση).

Η EPSILON NET A.E. διασφαλίζει με τις κατάλληλες διαδικασίες ότι πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες διαδικασίες από τις κατά τόπους αρμόδιες Αρχές, καθώς ότι κάθε εμπλεκόμενη Εταιρεία του Ομίλου μεριμνά για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται ή διασυνδέονται.

VΙΙ. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Η EPSILON NET A.E. επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εκάστοτε συνεργασίας και μετά την καθ’ οιοδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Ειδικότερα τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται η EPSILON NET A.E. τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που επιβάλει ο σκοπός της επεξεργασίας για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία ή/και το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Με τη λήξη αυτής της διάρκειας, τα δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης ή για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της EPSILON NET A.E. ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

VIII. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Σε περίπτωση που περάσει το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας, η EPSILON NET A.E. αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο καταστροφής τους. Ειδικότερα για το σκοπό αυτό έχει θεσπίσει και εφαρμόζει σχετική διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται αφότου εξεταστεί ότι δεν απαιτείται η διατήρηση αρχειακού υλικού για τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις ή για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας, και βασίζεται στις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η EPSILON NET A.E. διασφαλίζει ότι η ως άνω διαδικασία καταστροφής αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα δεσμεύει και τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες στο όνομα και για λογαριασμό της και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων με τα οποία συνεργάζεται στο πλαίσιο συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) ή άλλου είδους συμφωνιών.

ΙΧ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, ως Υποκείμενα των Δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης Η EPSILON NET A.E. οφείλει να σας ενημερώνει για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλει τα δεδομένα σας, όπως ενδεικτικά για το ποια δεδομένα επεξεργάζεται, για ποιο σκοπό, για ποιο χρονικό διάστημα τα κρατάει, με διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.
Δικαίωμα πρόσβασης Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από την EPSILON NET A.E. επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.
Δικαίωμα διόρθωσης Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από την EPSILON NET A.E. τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων σας.
Δικαίωμα διαγραφής Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την EPSILON NET A.E. τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, το οποίο δύναται να ικανοποιηθεί εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από την EPSILON NET A.E. τον περιορισμό της επεξεργασίας, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Δικαίωμα εναντίωσης Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Η EPSILON NET A.E. στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσει την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση στα πλαίσια απόφασης μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την EPSILON NET A.E. να μην υποβάλλεστε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.
Δικαίωμα φορητότητας Έχετε το δικαίωμα ζητήσετε από την EPSILON NET A.E. να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να τα διαβιβάσει η EPSILON NET A.E. σε άλλο πάροχο.

Για την περαιτέρω διευκόλυνσή σας σχετικά με την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, η EPSILON NET A.E. μεριμνά για την ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα σχετικά αιτήματά σας.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε το αίτημα σας εγγράφως στο Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) με ηλεκτρονική αλληλογραφία (privacy@epsilonnet.gr). Για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στο Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) με ηλεκτρονική αλληλογραφία (privacy@epsilonnet.gr).

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε, εφόσον επιθυμείτε, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600 Fax: +30 210 6475628 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Χ. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
Α. Διασφάλιση Απόρρητου και Ασφάλειας Επεξεργασίας

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη και διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται με βάση αυστηρά κριτήρια, που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, τα οποία έχουν ως σκοπό την παροχή επαρκών εγγυήσεων από πλευράς γνώσεων και προσωπικών δεσμεύσεων για την τήρηση του απορρήτου.

Επιπλέον έχουν ενσωματωθεί στο δίκτυο κατάλληλες εφαρμογές βασιζόμενες σε υψηλού επιπέδου πρότυπα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται σε τακτική βάση οι απαιτούμενοι έλεγχοι με σκοπό την αυστηρή εφαρμογή των κριτηρίων και των διαδικασιών που έχει θεσπίσει η EPSILON NET A.E. για το σκοπό αυτό.

Η EPSILON NET A.E. λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από περιστατικά παραβίασης όπως η τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα μέτρα που λαμβάνονται αποσκοπούν στο να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που αποτελεί αντικείμενο της επεξεργασίας.

 

Β. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Η EPSILON NET A.E. για τη διασφάλιση της τήρησης της εμπιστευτικότητας του συνόλου των πληροφοριών που καταχωρούνται στα πληροφοριακά της συστήματα έχει θεσπίσει Πολιτικές και Εγχειρίδια Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων, δυνάμει των οποίων:

 • επιτυγχάνεται η προστασία των δεδομένων που διακινούνται μέσω των δικτύων δεδομένων και φωνής που χρησιμοποιεί η Εταιρεία,
 • ελέγχεται αποτελεσματικά η πρόσβαση των χρηστών στα πληροφοριακά συστήματα της EPSILON NET A.E. και διασφαλίζεται η προστασία των πληροφοριών που τα συστήματα αυτά διαχειρίζονται,
 • εντοπίζονται έγκαιρα και προλαμβάνονται, όσο είναι δυνατόν, περιστατικά παραβίασης της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας.
ΧI. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΚΛΟΠΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (PHISHING)

Η EPSILON NET A.E. με σκοπό την προστασία σας ως πελάτη της από κακόβουλες ενέργειες τρίτων και συγκεκριμένα από απόπειρες ηλεκτρονικής υποκλοπής των στοιχείων σας, σας ενημερώνει μέσω του τύπου και σας παρέχει μέσω των εναλλακτικών δικτύων της σαφείς οδηγίες προτείνοντας τρόπους προφύλαξης και εφιστώντας την προσοχή σας στις μεθόδους που συνήθως χρησιμοποιούνται και στους κινδύνους που απορρέουν από το phishing.

Ειδικότερα, καθίσταται σαφές ότι η EPSILON NET A.E. σύμφωνα με τις εσωτερικές της διαδικασίες, δεν ζητά από εσάς σε καμία περίπτωση την καθ’ οιονδήποτε τρόπο (τηλεφωνικώς, μέσω e-mail ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας) γνωστοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (στοιχεία ταυτότητας, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών κλπ) ή κωδικών τους (user id, password) και ότι ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνεται άμεση διαγραφή τέτοιου είδους μηνυμάτων, ενημερώνοντας παράλληλα σχετικά την Εταιρεία.

ΧIΙ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:

Η EPSILON NET A.E. χρησιμοποιεί σύστημα επιτήρησης για το σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών.

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η EPSILON NET A.E. ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων καθώς και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων αυτών, μπορείτε να ανατρέξετε στην Ενότητα ΙΧ ανωτέρω (ΙΧ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ).

Για να εξεταστεί ένα αίτημα που σχετίζεται με τη χορήγηση αντιγράφου της εικόνας σας, θα πρέπει να προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να διευκολυνθεί ο εντοπισμός των δικών σας δεδομένων και η απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων.

Εναλλακτικά, σας δίνεται η δυνατότητα, μετά την υποβολή σχετικού σας αιτήματος και τον εντοπισμό εκ μέρους της EPSILON NET A.E. των σχετικών δεδομένων, να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις της EPSILON NET A.E. για να σας επιδειχθούν οι εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνεται επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση η EPSILON NET A.E. θα σας απαντήσει αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

ΧΙΙΙ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Η EPSILON NET A.E. εφόσον χρησιμοποιεί τεχνικά μέσα καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων με πελάτες για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών που διενεργούν οι τελευταίοι παρέχει ειδική ενημέρωση τόσο στους πελάτες όσο και στους συνεργάτες πριν από οποιαδήποτε καταγραφή τηλεφωνικής συνδιάσκεψης.

XIV. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

Εφόσον κάνετε χρήση του δικτυακού τόπου της EPSILON NET A.E. θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η EPSILON NET A.E. συλλέγει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών /χρηστών του δικτυακού της τόπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά (π.χ. ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποβολή αιτήματος επισκέπτη /χρήστη για την εκ μέρους της EPSILON NET A.E. ενημέρωση για προϊόντα και /ή υπηρεσίες, υποβολή σχολίων /υποδείξεων εκ μέρους των επισκεπτών /χρηστών). Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται στο δικτυακό ιστοτόπο εξαρτώνται από την αιτούμενη κάθε φορά από τον επισκέπτη/ χρήστη υπηρεσία και μπορεί να είναι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός ταυτότητας, ηλικία, φύλο, επάγγελμα, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Κατά περίπτωση και ανάλογα με την αιτούμενη υπηρεσία προβλέπεται προαιρετική συμπλήρωση ορισμένων από τα προαναφερόμενα στοιχεία από τον επισκέπτη /χρήστη. Η EPSILON NET A.E. είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες /χρήστες με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών.

Ο δικτυακός ιστοτόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η EPSILON NET A.E. για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Cookies

Η EPSILON NET A.E. μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών /χρηστών του δικτυακού της τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή /και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη /χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη /χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή /και σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του δικτυακού τόπου. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης /χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης /χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου της Εταιρείας.

Ο επισκέπτης /χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά για τις κατηγορίες των cookies που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο της EPSILON NET A.E. μέσω της σχετικής επεξηγηματικής οθόνης. Σημειώνεται ότι τα cookies τα οποία είναι τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης και πλοήγησης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες των cookies, τα οποία είναι προαιρετικά, ο επισκέπτης/ χρήστης του δικτυακού τόπου θα πρέπει να επιλέξει αν επιθυμεί την ενεργοποίησή τους και σε θετική περίπτωση να παράσχει τη σχετική του συγκατάθεση.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης /χρήστης του δικτυακού τόπου δεν επιτρέπει τη χρήση των προαιρετικών cookies τότε ανά περίπτωση μπορεί να χάνει κάποια επιπλέον πληροφόρηση/ λειτουργικότητα όπως αυτή αναφέρεται στη σελίδα ρύθμισης των cookies.

Με την χρήση των προαιρετικών cookies η EPSILON NET A.E. δύναται να αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω του Google Analytics, και μάλιστα του Display Advertising αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά του Remarketing (επαναληπτικό μάρκετινγκ), προκειμένου να προβαίνει σε προώθηση των προϊόντων και/ή/και υπηρεσιών της στο διαδίκτυο. Ειδικότερα, τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, εμφανίζουν διαφημιστικά μηνύματα της EPSILON NET A.E. σε διάφορες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Η EPSILON NET A.E. και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookies (όπως το cookie της Google Analytics) ή cookies τρίτων μερών (όπως το DoubleClick cookie) από κοινού για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και εξυπηρέτηση διαφημιστικών μηνυμάτων με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού μας τόπου δύνανται να δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να είναι αποδέκτες σχετικών μηνυμάτων και να εξαιρούνται μελλοντικά από σχετικές ενέργειες στο πλαίσιο του Display Advertising και να προσαρμόζουν τις διαφημίσεις του Google Display Network χρησιμοποιώντας τα Ads Settings (Ρυθμίσεις Διαφημίσεων) ή να ενεργοποιούν, εφόσον το επιθυμούν, το Google Analytics opt-out browser add-on, μέσω του συνδέσμου https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (αναζητώντας τυχόν περαιτέρω συνδρομή στο σύνδεσμο https://support.google.com/chrome/answer/187443?hl=en ).

Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου της EPSILON NET A.E. μπορεί να διαγράψει τα cookies και να απενεργοποιήσει τη χρήση τους επιλέγοντας τον browser που χρησιμοποιεί παρακάτω και ακολουθώντας τις οδηγίες:


Εάν χρησιμοποιείται κάποιος άλλος browser, ο χρήστης/ επισκέπτης του δικτυακού τόπου της EPSILON NET A.E. θα πρέπει να ανατρέξει στις σχετικές πληροφορίες του παρόχου του.
XV. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η EPSILON NET A.E. δύναται να επικαιροποιήσει, συμπληρώσει ή/και τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση, η επικαιροποιημένη Δήλωση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό ιστοτόπο της των προσφερόμενων υπηρεσιών από την EPSILON NET A.E. (epsilonpay.eu)